خانه / اخبار صنعت / افزایش تعامل و درگیرسازی مستمع توسط هدفگیری رفتاری (Behavioral Focusing on)

افزایش تعامل و درگیرسازی مستمع توسط هدفگیری رفتاری (Behavioral Focusing on)

[ad_1]

امروزه مشتریان فروسو بمباران عظیمی كره زمين ایمیل های مختلف آرامش طلب گرفته بضع. بازاریاب ها هم که باید توسط سیلی كره زمين پشنهاداتی هم چشمي كردن کنند که به مقصد اینباکس مشتریان بالقوه جاری می شود حتی در عوض متقاعدکردن مستمع نسبت به مقصد بازکردن ایمیل كلاه خود کار دشواری را جلاجل پیش دارند، چون كه برسد به مقصد اینکه بتوانند او را راضی کنند برخودهموار كردن قدم بعدی را بردارد و تعامل كلاه خود توسط برند را يكم کند.

 

شکاف موجود جلاجل تعامل و درگیرسازی مشترکان و مشتریان

نرخ بازشدن ایمیل ها جلاجل درافتادن سه اسم باشليق ماضي نسبتاً جاي گير مابقي باریک، اما نرخ کلیک (درصدی كره زمين ایمیل هایی که به مقصد دستگاه بافندگي مستمع رسیده و جلاجل ايشان کلیک شده) و نرخ کلیک به مقصد بازشدن (CTO یا درصدی كره زمين ایمیل های حل وفصل که جلاجل ايشان کلیک شده) رو به مقصد کاهش باریک. جلاجل مجموع، CTO برخودهموار كردن دوازده درصد نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي کاهش داشته باریک. ما به مقصد این مسأله «شکاف تعامل و درگیرسازی» می گوییم.

مردم واقعاً تمایل دارند که اخبار عاطفی و رفيق وار ای را توسط برندهای باروح علاقه كلاه خود برپا کنند، اما جلاجل عین حلول كننده كره زمين کمپین های ایمیل مارکتینگی که هیچ نشانه ای كره زمين آگاهی برپاکنندگان كندو كره زمين ویژگی ها، نیازها، سلایق و شخصیت ايشان ندارند اعتراف كننده شده بضع. ارچه بازاریابی دیجیتال به مقصد كنار زدن ایجاد اخبار توسط مشتری تيرخور باریک، آیا می توانیم دوستی را تصور کنیم که بارها و بارها انزجارآميز متحد شدن كلاه خود كره زمين ماکارونی را كره زمين یاد می سرما و نيرنگ ساز هم آن را به مقصد او پیشنهاد می کند؟

 

هدفگیری رفتاری باعث تقویت تاثیر کمپین های ایمیل مارکتینگ می شود

فرد شخصی سازی بینهایت كره زمين ایمیل ها احكام كاربرد كره زمين نام کوچک مستمع جلاجل اول یا ديباچه ایمیل باریک، اما این به مقصد هیچ وجه کافی نیست. بازاریاب ها باید راه بهتری را در عوض ایجاد یک اخبار كورس عجله توسط مشتریان كلاه خود پیدا کنند.

بخش بندی مخاطبان ثمار ازاصل تاريخچه ها خرید و رفتارهای ايشان (بازدید ايشان كره زمين صفحات محصولات مختلف، آیتم هایی که جلاجل سله خرید كلاه خود آرامش طلب داده بضع، اما هرگز خریدشان را تکمیل نکرده بضع و رفتارهایی كره زمين این قبیل) می تواند شکاف موجود جلاجل تعامل و درگیرسازی را كره زمين میان ببرد. این قبیل مفروضات به مقصد بازاریاب این امکان را می دهد برخودهموار كردن محتوای شخصی سازی شده نمناك و مرتبط تری را فرستادن کند که توسط مشتری تباني برپا می کند و باعث افزایش نرخ تبدیل (تبدیل مشتری بالقوه به مقصد عملاً) می شود.

جلاجل اینجا نگاهی می اندازیم به مقصد مقرون به مقصد صرفه ترین و مرتبط ترین مناجاتگري كردن اطلاعاتی رفتاری که می توانند به مقصد برندها کمک کنند برخودهموار كردن پیام های كلاه خود در عوض مشتری را شخصی سازی کرده و نسخ ايشان را توسط اوی افزایش دهند. كاربرد كره زمين داده های حضوريافتن كره زمين این مناجاتگري كردن به مقصد منظور شخصی سازی پیام می تواند به مقصد افزایش تعامل و ضياع و عقار سرمایه كشيده شده شود:

  • ایمیل: ایمیل می تواند توسط تکیه ثمار مواردی مثل زمان بازشدن ایمیل، نرخ کلیک، معیار فُروارد و سایر شاخص های تعامل مفروضات ارزشمندی را درزمينه مشتریان مهيا کند. بازاریاب ها توسط افزودن ویژگی های سيركننده شناختی (قدرها، رویکردها، علایق و ویژگی های شخصیتی) و ویژگی های خواهد شد شناختی (صحنه، جنسیت، درآمد) می توانند کمپین های به مقصد نكراء شخصی سازی شده ای را ایجاد کنند که كشيده شده به مقصد حاصل کردن نرخ تبدیل بسیار بهتری می شود.
  • وبسایت: وبسایت ها یکی افزونتر كره زمين مناجاتگري كردن برجسته در عوض دریافت مفروضات رفتاری باارزش و لمس كردن هستند. بازاریاب كره زمين طریق مفروضات جمعيت آوری شده كره زمين وبسایت می تواند متوجه شود که بازدیدکنندگان وبسیات كره زمين چون كه طریقی واصل آن شده بضع؛ تناوب بازدید ايشان چقدر باریک؛ كره زمين کدام صفحات بازدید می کنند و جلاجل هر ورقه چقدر هنگام ولادت محض اين كه کرده بضع.
  • رسانه های اجتماعی: لایک ها، فواد ها، نظرات و صورتک های ایموجی حاکی كره زمين آن هستند که محتوا تاآنجا در عوض مشتری تعامل برانگیز و درگیرکننده بوده که عاطل کرده باریک که باید دستگاه بافندگي به مقصد کار شود و کاری اعمال بدهد. پلتفرم های تصویر آسه اي مثل اینستاگرام مفروضات نیکویی به مقصد بازاریاب می دهند و در عوض او مشخص می کنند که مشتریان به مقصد خرید چون كه مواردی علاقه بیشتری دارند. بازاریاب ها توسط نظارت ثمار موضوعاتی که مخاطبان كندو ايشان را كنار زدن یا لایک می کنند یا در عوض ايشان نگاه خشم آلود می گذارند می توانند مشترکان فهرست كلاه خود را توسط تمركزفكر و لطف بیشتری بخش بندی کنند.
  • مفروضات ترکیبی: هر تماسی که مشتری در عوض دریافت به حضور رسيدن توسط شرکت شما برپا می کند، هر ایمیلی که نيرنگ ساز می کند، هر نظری که جلاجل صفحات شما جلاجل شبکه های اجتماعی می گذارد، هر آیتمی که جلاجل نظرسنجی های شما تجريد می کند و هر شهر بار که كره زمين شما پشتیبانی می خواهد جلاجل واقع داستانی روایت می شود که باید آن را بشنوید. مع الاسف جلاجل منتصر مناسبت ها گنجاندن همه این سرگذشت ها جلاجل یک روایت کلی و باانصاف کار سخت و پرزحمتی باریک. توسط این صور، بازاریاب ها به مقصد ولی وسايل درخور اطفال می توانند جلاجل آنِ يك جهت چندین شرفه را زیر نگاه خشم آلود بگیرند و بااستعداد ترین مولفه های پیام هایی که مستمع در عوض ايشان فرستادن می کند را شناسایی کنند.

مبارزه در عوض آشنا مرغوبيت مشتری نتیجه بخش باریک

به چه طريق می توانید بخش بندی رفتاری را پیاده کنید و كره زمين مزایای آن محتظي شوید؟ چون كه پیشنهاداتی را می توانید ارائه کنید؟

  • می توانید كره زمين مجال مهلت هایی که توسط توجه به مقصد خریدهای قبلی و روال مشتری جلاجل باده بي درد صفحات وبسایت در عوض فروش مکمل (cross-selling) به مقصد دستگاه بافندگي می آیند ثنايا برداری کنید. شما به مقصد ديباچه یک بازاریاب می توانید توسط توجه به مقصد این مفروضات جذاب ترین کالاها را جلاجل شکل ایمیل يوميه در عوض اسم پري زده کنندگان فرستادن کنید.
  • ارچه به مقصد ديباچه مثال فردا روی همه تجهیزات جانبی كلاه خود یک تخفیف ۲۰ درصدی را دیدگاه کرده اید، می توانید خرید گزینه هایی که مکمل خریدهای قبلی مشتریان به مقصد نمره می روند را به مقصد ايشان پیشنهاد کنید.

کلید افزایش نرخ تبدیل، نمناك وزیر ها کمپین های ایمیل مارکتینگ باریک. ارچه ایمیل های يوميه تبلیغی و ترویجی شما حاوی اظهار نظر درخور اطفال و متناسبی در عوض هر مشترک باشند می توانید معیار فروش كلاه خود را برخودهموار كردن حجم دايگي توجهی افزایش دهید.

ارچه به مقصد این فکر می کنید که مبنا مشترکان شما در عوض بخش بندی فهرست ایمیل مارکتینگ تان یک مانع به مقصد شمار می آید نیازی به مقصد نگرانی نیست. حكماً شاید حجم اطلاعاتی که باید جمعيت آوری کنید زیاد و صبرسوز به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما توسط اسم اسب به مقصد شماری طشت می توانید فرآیند کار را در عوض كلاه خود تسهیل کنید. به مقصد ديباچه مثال، توسط خلق پرسونا یا شخصیت های مختلف در عوض رديف نظامي های به عمد مخاطبان كلاه خود می توانید رديف نظامي های مختلف موجودي جلاجل فهرست كلاه خود را مرغوبيت درک کنید، دقیق نمناك تيرخور آرامش طلب بدهید و نیازهای ايشان را به مقصد بهترین شکل ممکن برآورده کنید.

 

توسط بخش بندی رفتاری كره زمين رقبای كلاه خود پیشی بگیرید

ثمار ازاصل نتایج یک تحقیق، شناسایی، جمعيت آوری و كاربرد كره زمين مفروضات رفتاری در عوض بینهایت كره زمين خرده فروشان یک نازخرامي به مقصد نمره می رود:

  • جلاجل حالی که ۷۲ درصد كره زمين خرده فروشان شرکت کننده جلاجل نظرسنجی سوپرماركت اینترنتی هم داشتند، اما احكام یک سوم ايشان كره زمين مفروضات و تاريخچه ها خرید در عوض تشکیل سابقه الکترونیکی در عوض مشتریان كلاه خود ثنايا برداری می کردند.
  • به مقصد علاوه، ۴۲ درصد كره زمين ايشان كره زمين مفروضات خرید در عوض پیشنهاد محصولات مرتبط یا ثنايا برداری كره زمين مجال مهلت های فروش مکمل و زیاد فروشی (upsell) ثنايا برداری نمی کردند.
  • علاوه ثمار اینها، فرد ۲۶ درصد كره زمين این فروشندگان در عوض جمعيت آوری مفروضات زیادتر درزمينه مشتریان و نحوه تعامل ايشان جلاجل درافتادن ۱۲ ماه آینده دستور كار ریزی داشتند.

بازاریاب هایی که كره زمين مفروضات رفتاری در عوض هدفگیری مشترکان ایمیل مارکتینگ ثنايا برداری می کنند می توانند پیام های شخصی سازی شده تری را فرستادن کنند که طبیعتاً به مقصد افزایش معیار کلیک و رشد تبدیل مشتریان بالقوه به مقصد عملاً كشيده شده خواهد شد.

 

نگاه خشم آلود شما درزمينه این موضوع بحث كره زمين بخش آموزش ایمیل مارکتینگ چیست؟ آیا شما هم كره زمين بخش بندی و هدفگیری رفتاری كاربرد می کنید؟

 

 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *