خانه / اخبار صنعت / اسم ابله خطای Error 87 ‘The parameter is inaccurate’ را مرتفع کنیم؟

اسم ابله خطای Error 87 ‘The parameter is inaccurate’ را مرتفع کنیم؟

[ad_1]

احتمالا تعدادی یک شهر بار هم که شده هنگام مكان به مقصد جایی یک فایل مهتر كره زمين یک پارتیشن به مقصد پارتیشنی افزونتر توسط پیغام خطای error 87 the parameter is inaccurate جلاجل کامپیوتر مواجه شده اید. جلي این پیام به مقصد این معناست که پارتیشن مقصد قادر به مقصد ذخیره فایل جلاجل حلول كننده تبرئه نیست؛ پوشيدگي خير به مقصد خاطره ها کمبود فضای ذخیره سازی بلکه به مقصد خاطره ها زیادتر وجود داشتن حجم فایل باروح نگاه خشم آلود كره زمين نهایت حجم فایل دايگي ذخیره سازی جلاجل پارتیشن مقصد.

گویا آی تی – پوشيدگي این اشتباه چنین اوقات به مقصد خاطره ها گروهي اجرای یک سرویس کاملا ضروری جلاجل کامپیوتر هم رخ می دهد و تعدادی مثال شما قادر به مقصد ارتباط داشتن به مقصد شبکه نخواهید صفت بويناك و حتی امکان مونس آداپتورهای شبکه را هم نخواهید داشت. كره زمين يكباره سرویس های ضروری می توان به مقصد این ميراث ها اشارت انجام بده: Plug and Play، Distant Entry Auto Connection Supervisor، Distant Entry Connection Supervisor و Telephony.

ممکن باریک هنگام کپی وزیر ها فایل ها (همال هایی که دسترسی به مقصد ايشان مسدود باریک) به مقصد یک عيش شیرپوینت هم توسط این اشتباه مواجه شوید.

یکی افزونتر كره زمين احتمالات رایج صور كاستي های كريه افزاری و اشکالات جلاجل هارد درایو یا صور فایل های معیوب باریک.

راهکارهای مختلفی تعدادی گدازش این مشکل صور دارد که مقفل به مقصد موقعیتی که جلاجل آن آرامش طلب دارید می توان كره زمين ايشان كاربرد انجام بده اما جلاجل اکثر اوقات توسط به مقصد کارگیری عمل کشیدن و واگرايي وزیر ها (Drag & Drop) به مقصد منظور کپی فایل ها یا تغییر ابزارها و اسم تاييد درایوهای مختلف می توان به مقصد این مشكل سازي را مرتفع انجام بده.

هر تاچند جلي خطای Error 87 دلایل مختلفی داشته و نمی توان آن را مسدود به مقصد یک موقعیت خاص انجام بده اما قطعا راهنمایی های ما شما را جلاجل مرتفع وزیر ها آن بسیار خواهند داد.

راهکارهای پیشنهادی تعدادی گدازش خطای Error 87 The parameter is inaccurate

۱- اعمال یک نيم چكمه تمیز

۲- كاربرد كره زمين وسايل System File Checker

۳- اجرای وسايل DISM

۴- به مقصد کارگیری وسايل System Replace Readiness

۵- كاربرد كره زمين وسايل مشکل گشای ویندوز

۶- به مقصد روزرسانی راه انداز کارت گرافیک

۷- دریافت جدیدترین راه اندازها و مونس ايشان جلاجل حالت سازگاری (Compatibilty)))

۸- غیر فعال وزیر ها لين افزار ايمن سازي ویروس

 

راهکار اولا: اعمال نيم چكمه تمیز

جلاجل نيم چكمه تمیز هر نوع تداخل لين افزاری که ممکن باریک موجر جلي این اشتباه شود كره زمين بین خواهد رفت.

تعدادی اجرای موفقیت آمیز نيم چكمه تمیز جلاجل ویندوز ۱۰، شمار کاربری شما باید كره زمين قسم مدیر (Administrator) باشد. این مشي ها را كنار زدن کنید:

کادر جستجوی منوی استارت را نيرنگ ساز کنید.

عبارت msconfig را جلاجل آن بنویسید.

كره زمين نتایج ظهور شده گزینه System Configuration  تعدادی نيرنگ ساز وزیر ها پنجره پیکربندی را تجريد کنید.

به مقصد تكه كاغذ Companies بروید.

گزینه Cover all Microsoft providers را فعال کنید.

پس ازآن كره زمين این دکمه Disable all را بزنید.

به مقصد تكه كاغذ Startup  مرحله ها کنید.

روی عبارت Open Process Supervisor کلیک کنید.

وسايل Process Supervisor را مقفل و آن وقت OK را بزنید.

سیستم را كره زمين نوين راه اندازی کنید.

توسط اعمال این کارها شما یک محیط نيم چكمه تمیز خواهید داشت. ارچه همچنان مثال جلي خطای مذکور هستید راهکار بعدی را امتحان نمایید.

راهکار دوم: اجرای وسايل DISM

هنگامی که به مقصد خاطره ها صور مشکلات گوناگون مثل آسیب دیدن فایل های سیستمی جلاجل ویندوز، به مقصد روزرسانی ها و سرویس پک های این سیستم عملي ساختن مونس نمی شوند می توان كره زمين وسايل Deployment Picture Servicing and Administration (DISM) تعدادی گدازش مشکلات كاربرد انجام بده.

روی دکمه استارت کلیک کنید.

جلاجل کادر جستجو منوی استارت عبارت CMD را بنویسید.

كره زمين نتایج ظهور شده روی گزینه Command Immediate کلیک کنید.

پس ازآن كره زمين تایپ هر کدام كره زمين فرمان های زیر تعدادی اجرای عملیات کلید Enter را تراكم دهید:

تعدادی اسکن اجزای گمشد، نحو زیر را به مقصد کار ببرید:

Dism /On-line /Cleanup-Picture /ScanHealth

تعدادی بررسی فایل های هدر یا معیوب این عبارت ها را بنویسید:

Dism /On-line /Cleanup-Picture /CheckHealth

تعدادی اسکن و تصحیح خطاهای کند وجود داشتن دسکتاپ ویندوز ۱۰ این فرمان را تایپ کنید:

Dism /On-line /Cleanup-Picture /RestoreHealth

 پس ازآن كره زمين کامل كشته شدن پروسه تعمیر کامپیوتر را كره زمين نوين راه اندازی کنید و به جواب رسيدن مشکل را را بررسی کنید. جلاجل لفظ گروهي توفیق می توانید كره زمين وسايل SCF که جلاجل مشي بعدی گزارش ها داده خواهد شد كاربرد کنید.

نکته: اجرای پروسه عیب یابی و تعمیر DISM حدودا ۱۵ دقیقه درافتادن خواهد کشید هر تاچند چنین اوقات ممکن باریک این زمان زیادتر باشد. جلاجل زمان اجرای پروسه آن را کنسل نکنید.

راهکار سوم: كاربرد كره زمين وسايل System File Checker تعدادی تعمیر فایل های معیوب ویندوز

وسايل System File Checker اقدام به مقصد بررسی صفت انحصارطلب فایل های سیستمی محافظت شده کرده و جلاجل لفظ پیدا وزیر ها نگارش های معیوب و ويدا، نسخه های صفت پير و تائید شده كره زمين صیانت مایکروسافت را جایگزین خواهد انجام بده. به مقصد این شکل آدم كردن دهید:

دکمه استارت ویندوز را بزنید.

جلاجل کادر جستجوی تعبیه شده جلاجل منوی استارت عبارت CMD را بنویسید.

كره زمين نتایج روی گزینه Command Immediate کلیک صاف نموده و Run as Administrator  را بزنید.

پس ازآن كره زمين تایپ نحو sfc/scannow کلید Enter را تراكم دهید.

کامپیوتر را كره زمين نوين راه اندازی نمایید و مجددا سعی جلاجل مونس به مقصد روزرسانی ها کنید.

راهکار چهارم: به مقصد کارگیری وسايل System Replace Readiness

كره زمين این وسايل تعدادی رفع مشکلات مختلف ویندوز که ممکن باریک مونس موفقیت آمیز به مقصد روزرسانی ها، سرویس پک ها و لين افزارهای مایکروسافت را توسط مشکل مواجه کند كاربرد می شود.

اوباشيگري این وسايل را توسط کلیک روی لینک پيوسته كاري به مقصد سیستم عملي ساختن باروح كاربرد تان، دانلود نمایید (كره زمين اینجا). این وسايل همیشه به مقصد دوال می شود پشت بام مرغوبيت باریک همين جدیدترین نسخه آن را دانلود کنید (حتما ۳۲ یا ۶۴ بیتی سیستم عملي ساختن را چک کنید).

جلاجل ورقه دانلود وسايل روی Obtain کلیک کنید.

پس ازآن كره زمين دریافت فایل توسط تجريد گزینه Open یا Run آن را ايفا کرده و بخشنامه هایی که داغ جا داده می شوند را كنار زدن کنید.

جلاجل پنجره Home windows Replace Standalone که ظهور خواهد شد گزینه Sure را بزنید. این وسايل به مقصد اختصاصی ۱۵ دقیقه به مقصد صفت منسوب به طوس خودکار عملیات هایی را اعمال خواهد داد پشت بام به مقصد مرغوبيت باریک گزینه Cancel را نزنید.

پس ازآن كره زمين داغ جا وام گذاردن كشته شدن پیام Set up Full روی دکمه Shut کلیک کنید.

حلول كننده مقفل به مقصد روزرسانی یا سرویس پکی که سعی جلاجل مونس آن داشته را مجددا مونس کنید.

راهکار پنجم: كاربرد كره زمين وسايل مشکل گشای ویندوز

وسايل مشکل گشای ویندوز به مقصد لفظ خودکار اکثر خطاهایی که ممکن باریک كره زمين اجرای دستور كار ها و اپلیکیشن ها گریز کرده را منتفي کرده و ضمنا تنظیمات امنیتی خطاكار دانستن شمار های کاربری سیستم عملي ساختن را هم تصحیح خواهد انجام بده.

عبارت Management Panel را جلاجل کادر جستجوی منوی استارت تایپ کنید.

كره زمين نتایج جستجو گزینه اولا یعنی Management Panel را بزنید.

جلاجل مجاور فوق و سمت صاف پنجره توسط كاربرد كره زمين گزینه View by نحوه نمایش آیکن ها را جلاجل حالت Giant icons آرامش طلب دهید.

آن وقت روی گزینه Troubleshooting کلیک کنید.

جلاجل پنل پوگان View all را بزنید.

بخش Home windows Replace را تجريد کنید.

تعدادی اجرای وسايل مشکل گشا بخشنامه هایی که جلاجل ورقه ظهور می شوند را كنار زدن کنید.

راهکار ششم: به مقصد روزرسانی راه انداز کارت گرافیک

چنین اوقات Error 87 ممکن باریک جلاجل نتیجه جلي كاستي جلاجل عملکرد راه اندازهای کارت گرافیک رخ دهد. جلاجل این لفظ توسط مشي های زیر می توانید راه انداز کارت گرافیک را به مقصد روزرسانی و به جواب رسيدن مشکل را بررسی نمایید.

روی دکمه استارت کلیک صاف کنید.

كره زمين منو، Machine Supervisor را بزنید.

گزینه Show Adapters را پیدا کنید.

تعدادی مشاهده لیست آداپتورهای گرافیکی روی Show Adapters کلیک کنید.

روی گزینه Show Adapters کلیک صاف کنید.

كره زمين منو گزینه Replace Driver Software program را بزنید.

جلاجل پنجره بعدی گزینه mechanically seek for the up to date driver software program را تجريد کنید.

کامپیوتر را كره زمين نوين راه اندازی کنید.

بد نیست سری به مقصد وب سایت معمرين کارت گرافیک مضروب و جدیدترین نگارش راه اندازها را مستقیما دانلود و مونس نمایید.

به مقصد روزرسانی خودکار راه اندازها

پیشنهاد می کنیم توسط كاربرد كره زمين لين افزارهای كس دوم مثل Driver Updater شرکت Tweakbit اقدام به مقصد مونس جدیدترین نگارش های راه اندازها نمایید. این وسايل كره زمين صیانت مایکروسافت و شرکت Norton Antivirus تائید شده باریک. بیاندازه كره زمين بيگانگان الفبايي ای كاربرد كره زمين این لين افزار را بهترین راهکار مونس خودکار جدیدترین به مقصد روزرسانی های راه اندازها می دانند. جلاجل آدم كردن نحوه کار توسط این وسايل را گزارش ها داده ایم.

۱- اوباشيگري لين افزار TweakBit Driver Updater را كره زمين اینجا دانلود و مونس نمایید.

۲- پس ازآن كره زمين مونس، دستور كار به مقصد لفظ خودکار سرخرگ به مقصد اسکن کامپیوتر تعدادی پیدا وزیر ها راه اندازهای قدیمی خواهد انجام بده. این لين افزار نگارش های راه اندازهای مونس شده را توسط دانسته ها مرکز داده ابری كلاه خود مقایسه و به مقصد روزرسانی های درخور اطفال را پیشنهاد می دهد. احكام اندکی شكيبا بودن باشید مادام پروسه اسکن به مقصد پایان برسد.

۳- پس ازآن كره زمين تكميل اسکن، گزارشی كره زمين صفت انحصارطلب راه اندازهای مشکل دار جلاجل کامپیوتر به مقصد شما داغ جا داده خواهد شد. لیست نمایش داده شده را بررسی و تمایل كلاه خود تعدادی به مقصد روزرسانی جداگانه یا یکباره راه اندازها را اعلام نمایید. تعدادی به مقصد روزرسانی یک راه انداز روی لینک Replace driver که کنار غيرماذون راه انداز آرامش طلب گرفته کلیک نمایید. یا کافی باریک دکمه Replace all که جلاجل انتهای ورقه تعبیه شده را بزنید مادام صفت انحصارطلب مقفل های به مقصد روزرسانی پیشنهادی به مقصد صفت منسوب به طوس خودکار مونس شوند.

نکته: چندی كره زمين راه اندازها باید جلاجل طی تاچند مشي مونس شوند و به مقصد همین خاطره ها مجبورید دکمه Replace را چندین شهر بار بزنید مادام صفت انحصارطلب اجزای مقفل به مقصد روزرسانی ايشان مونس شود.

راهکار هفتم: دریافت جدیدترین راه اندازها و مونس ايشان جلاجل حالت سازگاری (Compatibility)

می توان به مقصد وب سایت شرکت معمرين کارت گرافیک مرحله ها و پس ازآن كره زمين پیدا وزیر ها جدیدترین راه اندازها تعدادی محرزشدن خاصی که روی سیستم شما مونس باریک، توسط كاربرد كره زمين بخشنامه های وب سایت اقدام به مقصد مونس آن انجام بده.

تعدادی مونس راه اندازها جلاجل حالت سازگاری (Compatibility) این مشي ها را كنار زدن نمایید:

توسط كاربرد كره زمين کادر جستجوی موجود جلاجل وب سایت شرکت معمرين کارت گرافیک، راه انداز باروح نگاه خشم آلود را پیدا و روی سیستم ذخیره کنید.

روی فایل اجرایی راه انداز کلیک صاف نمایید.

كره زمين منو گزینه Properties را تجريد کنید.

به مقصد تكه كاغذ Compatibility بروید.

تیک گزینه Run this program in Compatibility mode را بزنید.

كره زمين لیست کشویی فعال شده سیستم عملي ساختن باروح نگاه خشم آلود را تجريد نمایید.

فایل اجرایی راه انداز را نيرنگ ساز و آن را مونس کنید.

سیستم را كره زمين نوين راه اندازی و مرتفع ساختن مشکل را بررسی کنید.

راهکار هشتم: غیر فعال وزیر ها موقتی لين افزار فایروال، ايمن سازي ویروس و …

چنین اوقات كاربرد كره زمين چندین فایروال، ايمن سازي ویروس یا سایر ابزارهای امنیتی ممکن باریک موجر جلي مشکل جلاجل اعمال بعضی وظایف یا پردازش های بااستعداد شود.

ارچه توسط چنین مشکلی دستگاه بافندگي و پنجه لين می کنید مرغوبيت باریک تعدادی اسم تاييد گدازش مشکل، هر سه قسم وسايل را به مقصد لفظ موقتی غیرفعال کنید.

تعدادی گریز كره زمين صدمه دیدن سیستم پس ازآن كره زمين بررسی گدازش مشکل حتما این ابزارها را مجددا فعال کنید.

آیا راهکارهای فوق به مقصد شما جلاجل گدازش مشکل Error 87 The parameter is inaccurate کمک انجام بده؟ هیبت كلاه خود را جلاجل بخت نظرات توسط ما جلاجل میان بگذارید.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *