خانه / اخبار صنعت / ۶ اسم مكلف ی ریاضی جنون مردم آزاري که هیچ کس نمی تواند آن ها را گدازش کند

۶ اسم مكلف ی ریاضی جنون مردم آزاري که هیچ کس نمی تواند آن ها را گدازش کند

[ad_1]

همه ی ما می دانیم که ریاضی مبحثی واقعا سخت باریک. جلاجل واقع، ریاضی آن قدر سخت باریک که دانشنامه ی ویکیپدیا ورقه ی مخصوصی را به مقصد هم تراز و هم سان ریاضی گدازش نشده اختصاص داده باریک، هرچند جلاجل درافتادن تاریخ نوابغ عدیده روی آن ها کار کرده بضع.

اما سيني سخنان اَوِری تامپسون یکی كره زمين فصل نامه نگاران و نویسندگان مجله ی Well-liked Mechanics به مقصد نگاه خشم آلود می رسد شماری كره زمين این هم تراز و هم سان بسیار جنون مردم آزاري باشند. جلاجل واقع شماری كره زمين این اسم مكلف ها به مقصد قدری جنون مردم آزاري هستند که هر فردی توسط مرتبط بودن دانايي بنیاد و ابتدایی ریاضی می تواند به مقصد آن ها جواب دهد. متأسفانه، تاييد كردن این جواب ها آن قدرها جنون مردم آزاري به مقصد نگاه خشم آلود نمی رسد.

گویا آی‌تی – توسط دوره فهرستی که تامپسون كره زمين این هم تراز و هم سان تنظیم کرده باریک، ما به مقصد شماری كره زمين این هم تراز و هم سان منحرف کننده اشاعت می کنیم.

اسم مكلف ی اعداد اولا دوقلو یا جفت

اعداد اولا، اعداد خاص و جادویی هستند که مهجور ثمار رقيب ۱ و خودشان دايگي نصيب می باشند. مادام جایی که ما می دانیم، مبنا این اعداد نامحدود باریک و اختصاصی ها باریک که ریاضی دانان مبارزه می کنند بزرگترین رقيب اولا بعدی را پیدا کنند.

توسط این حلول كننده، مبنا زیادی رقيب اولا صور دارند که افراد آن ها روبه رو توسط ۲ باریک: مثل ۴۱ و ۴۳٫ توسط بزرگتر كشته شدن اعداد اولا یافتن این جفت عددها دشوارتر می شود، اما ثمار ازاصل نظریه ها مبنا این اعداد باید نامحدود باشد…و مشکل اصلی آن باریک که هیچ کس تاکنون نتوانسته باریک این نظریه را تاييد كردن کند.

اسم مكلف ی جابه جایی کاناپه

این اسم مكلف چیزی باریک که اکثر ما به مقصد نوعی توسط آن مواجه شده و دستگاه بافندگي و پنجه لين کرده ایم – در عوض مثال زمانی که شما ويلا كلاه خود را تغییر می دهید و می خواهید کاناپه یا مبل كورس یا سه نفره ی كلاه خود را به مقصد خانه محقر ی جدید نقل مكان کنید، اول باید این مبل مهتر را كره زمين مسیر راهرو یا راه نردبان كره زمين كنج ای نود درجه خیزاب دهید و آن را جلاجل پذیرایی خانه محقر آرامش طلب دهید.

The Moving Sofa

به مقصد جای آنکه اعمال این کار صرف نظركرده شوید و یک صندلی راحتی و کیسه ای (Beanbag) بخرید، ریاضی دانان می خواهند بدانند بزرگترین کاناپه ای که محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين شکل آن،  خیزاب وام گذاردن آن كره زمين یک كنج ی نود درجه ممکن باریک، چون كه ابعادی دارد؟ (پوشيدگي آن ها اسم مكلف را به مقصد لفظ كورس بعدی مطرح می کنند).

تامپسون جلاجل این اخبار چنین عقبنشینی می دهد:

“بزرگترین مساحتی که امکان خیزاب آن كره زمين یک كنج صور دارد، جاي گير کاناپه یا  Couch Fixed نامیده می شود.

هیچ کس نمی داند که این مساحت دقیقا چقدر باریک، اما ما کاناپه های بسیار بزرگی داریم که كره زمين كنج ها خیزاب داده شده بضع و به مقصد همین دلیل می دانیم که مساحت مد نگاه خشم آلود باغ ها به مقصد اندازه ی مساحت گيري آن ها مهتر باریک. علاوه ثمار این ما کاناپه هایی را بررسی کرده ایم که امکان خیزاب آن ها كره زمين كنج صور نداشته باریک و می دانیم که مساحت مد نگاه خشم آلود ما باید کوچکتر كره زمين این مقادیر باشد. توسط توجه به مقصد طلب كردن فوق، جاي گير کاناپه باید چیزی بین ۲٫۲۱۹۵ و ۲٫۸۲۸۴ باشد.”

احتمالا قله جلاجل سریال آشوب (Associates)  آرزو کرده باریک کاش کسی او را كره زمين این مشکل توسط نبا می انجام بده.

 

رابط تاييد كردن نشده ی کولاتز

اسم مكلف یا رابط کولاتز یکی كره زمين قومگرايي ترین هم تراز و هم سان ریاضی گدازش نشده باریک، کمک جواب این اسم مكلف آن قدر جنون مردم آزاري باریک که شما می توانید آن را به مقصد کودکانی که جلاجل دبستان ها ابتدایی نيكويي كردن می خوانند نیز عقبنشینی دهید و مشکل جالب آنکه احتمالا این کودکان دوستي كردن می شوند به مقصد كنار زدن یافتن جواب این اسم مكلف بروند.

این اسم مكلف را می توان به مقصد این لفظ عقبنشینی داد:

یک رقيب را گلچين کنید. این رقيب می تواند هرچیزی باشد.

ارچه رقيب انتخابی شما زوج باریک، آن را ثمار كورس تقسیم کنید. ارچه این رقيب فرد باریک، آن را سه روبه رو کرده و پس ازآن توسط یک جمهور کنید. فعلاً این مشي ها را در عوض رقيب جدید تکرار کنید. ارچه این روند را آدم كردن دهید، جلاجل نهایت به مقصد رقيب ۱ می رسید (می توانید همین فعلاً آن را جلاجل هوش كلاه خود امتحان کنید.)

شاید این یک امر بدیهی به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما جلاجل حقیقت همیشه نتیجه ی نهایی رقيب ۱ باریک. توسط این حلول كننده، اسم مكلف ی اصلی آن باریک که باآنكه ریاضی دانان اثر داغ داده بضع این روند در عوض میلیون ها رقيب درست باریک، هنوز نتوانسته بضع عددی را پیدا کنند که كره زمين این قانون تبعیت نکند.

تامپسون جلاجل این به دفعات عقبنشینی می دهد:” ممکن باریک یک رقيب بسیار مهتر صور داشته باشد که توسط آدم كردن ی این روند به مقصد سمت بی نهایت میل کند یا حتی عددی که جلاجل یک رينگ چرخ ی تکراری مبتلا شده و هرگز به مقصد ۱ نرسد. اما هیچ کس مادام به مقصد حلول كننده نتوانسته باریک این حدسیات را به مقصد صفت منسوب به طوس قطعی تاييد كردن کند.”

اسم مكلف ی بیل (Beal)

اسم مكلف ی بیل به مقصد تبیین جنون مردم آزاري چنین عقبنشینی داده می شود.:

ارچه  باشد، و A، B، C، x، y و z بایست اعداد صحیح واحد وزن معادل (اعداد بزرگتر كره زمين ۰) باشند، آن گاه A، B و C باید یک بخش شده علیه اولا مشترک داشته باشند.

مرتبط بودن یک بخش شده علیه اولا مشترک، به مقصد معنای آن باریک که هر سه ی این اعداد باید به مقصد یک رقيب اولا مشخص دايگي تقسیم وزیر ها باشند. در عوض مثال، ۱۵، ۱۰، و ۵ یک بخش شده علیه اولا مشترک دارند و آن رقيب ۵ باریک.

مادام به مقصد اینجا همه چیز جنون مردم آزاري به مقصد نگاه خشم آلود می رسد و چیزی فراتر كره زمين آنچه که جلاجل جبر دبیرستان به مقصد شما بارآمده شده نیست.

اما اسم مكلف ی اصلی چیست؟ ریاضیدانان تاکنون نتوانسته بضع كانها ی بیل را در عوض اعداد x، y و z بزرگتر كره زمين ۲ گدازش کنند.

در عوض مثال، بیایید اعداد ۱۵، ۱۰ و ۵ را که بخش شده علیه مشترک آن ها ۵ باریک امتحان کنیم…

۵۱+۱۰۱ =۱۵۱ 

 اما در عوض توان ۲ خواهیم داشت:

 ۱۵۲≠۵۲+۱۰۲

در عوض گدازش این اسم مكلف یک جایزه‌ی یک میلیون دلاری جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک و شرط پيروزمند آن باریک که یک تاييد كردن کارشناسی شده در عوض این اسم مكلف ارائه کنید… می توانید كره زمين همین فعلاً دستگاه بافندگي به مقصد کار شوید.

اسم مكلف ی چهره آرايي های ترسیم شده

در عوض گدازش این اسم مكلف باید مركب به مقصد دستگاه بافندگي بگیرید و شکلی را ترسیم کنید. روی یک برگك کاغذ، یک رينگ چرخ ترسیم کنید – لزومی ندارد که این رينگ چرخ شکل خاصی داشته باشد، و هر رينگ چرخ ی به تنگ آمده ای که كره زمين كلاه خود خیزاب نکند دايگي قبول باریک.

مسئله ی ترسیم مربع در حلقه

ثمار ازاصل فرضیه ی چهره آرايي های ترسیمی، شما باید بتوانید باطني این رينگ چرخ مربعی رسم کنید که هر چادرپوش كنج ی آن مثل شکل تبيره توسط رينگ چرخ مراوده داشته باشند.

شاید اول ترسیم این چهره آرايي جنون مردم آزاري به مقصد نگاه خشم آلود برسد اما ارچه بخواهیم كره زمين دیدگاه علم ریاضی مناقشه کنیم، این رينگ چرخ می تواند شکل های بسیار متنوعی داشته باشد و تاکنون کسی نتوانسته باریک توسط قطعیت تاييد كردن کند که آیا در عوض هرکدام كره زمين آن ها، مربعی صور دارد که كنج هایش توسط مزاح كردن جلاجل مراوده باشد؟

تامپسون جلاجل این به دفعات می نویسد:” این اسم مكلف در عوض چندین شکل افزونتر، نظیر سانسورشدن و مستطیل گدازش شده باریک. اما اسم مكلف ی پيوسته كاري به مقصد چهره آرايي ها مادام حدی سخت به مقصد نگاه خشم آلود می رسد و تاکنون هیچ ریاضیدانی نتوانسته باریک آن را تاييد كردن کند.”

اسم مكلف ی گلدباخ

اسم مكلف یا رابط گلدباخ مانند آن رابط جفت عددهای اولا، اسم مكلف ی دیگری جلاجل باروح اعداد اولا باریک که جنون مردم آزاري به مقصد نگاه خشم آلود می رسد و به مقصد دلیل راحتی بسیار آن جلاجل عین منحرف کنندگی قومگرايي شده باریک. پرسش اصلی جلاجل این اسم مكلف به مقصد این لفظ باریک: آیا هر رقيب زوج بزرگتر كره زمين ۲، مجموع كورس رقيب اولا باریک؟

جلاجل نگاه اولا بدیهی به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که جواب این پرسش، واحد وزن معادل باریک؛ در عوض مثال  ۳+۱= ۴، ۵+۱= ۶ و … .

اما علی رغم اسم باشليق ها مبارزه ریاضیدانان، هنوز هیچ کس نتوانسته باریک تاييد كردن کند که این فرضیه همیشه درست باریک.

واقعیت آن باریک که توسط بزرگتر كشته شدن اعداد گلچين شده، ممکن باریک توسط عددی مواجه شویم که مجموعی كره زمين كورس رقيب اولا نباشد… یا تمامی قوانین و منطقی که مادام به مقصد این مكان مد نگاه خشم آلود داشته ایم را زیر سوال ببرد. اما می توانید مطمئن باشید که ریاضیدانان مادام زمانی که این رقيب را پیدا نکنند، دستگاه بافندگي كره زمين مبارزه ثمار نخواهند داشت.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *